Versie 0.1Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24-5-2018.
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Glazenwasserij pureclean. U dient zich ervan bewust te zijn dat Glazenwasserij pure-clean niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Glazenwasserij pure-clean respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Glazenwasserij pure-clean of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke  egevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens  worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Glazenwasserij pure-clean of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw  gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Glazenwasserij pure-clean of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.


Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is
verstrekt.
 

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

 

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

 

Cookies Uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter  mogelijk dat sommige functies en ”“services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Vragen en feedback
 

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u
contact met ons opnemen:

 

Glazenwasserij pure-clean
info@pureclean.be
0491644972

 

COOKIEBELEID
Deze website maakt gebruik van cookies.

 

Wat is een Cookie?
Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen
op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten,
etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.
Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

 

Onmisbare Cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, aalkeuze).

 

Performantie Cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken. 

 

Cookies van derden
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.


Bewaartermijn Cookies
Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

 

Cookies beheren
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
 

1. De werkmethode
De werken worden uitgevoerd op tijdstippen die in onderling overleg worden bepaald. De klant zal dienaangaande de nodige soepelheid in acht nemen. De klant garandeert de toegang tot de lokalen, en verbindt zich naar behoefte, om de air-conditioning of de verwarming niet af te sluiten.

 

2. De gang van de werkzaamheden
De goede uitvoering van het werk wordt georganiseerd en regelmatig nagezien door de inspectie van Glazenwasserij pure-clean . In onvoorziene gevallen, of bij overmacht, dient het personeel zich te schikken naar de instructies van de klant. In die omstandigheden neemt de klant de  technische verantwoordelijk- heden voor de werken op zich.

 

3. Aansprakelijkheid
Glazenwasserij pure-clean wijst alle verantwoordelijkheid af voor: breuk van neonlichten e.d.m., breuk en schade die voorkomt uit de slechte staat of de slijtage van gebouwen, installaties, meubelen en materieel, krassen op
muren, ruiten en omlijstingen.

 

4. Schorsing van de werken
In geval van overmacht (staking, atmosferische omstandigheden,  ongevallen, incidenten en dergelijke…) is er schorsing van de overeenkomst, zonder dat deze wordt beëindigd.

 

5. Klachten
Het indienen van een klacht om gelijk welke reden dan ook mag de klant niet toelaten de betaling uit te stellen. Elke klacht moet schriftelijk worden geuit, wil ze ontvankelijk zijn. Klachten over de uitvoering van de werken
dienen binnen de 48 uur van de uitvoering te worden geformuleerd. Klachten over de opstelling en berekening van facturen dienen geformuleerd te worden binnen de 7 werkdagen na factuurdatum.

 

6. Geldigheidsduur offertes
De offertes blijven drie maanden geldig.

 

7. Prijzen
De prijzen van Glazenwasserij pure-clean omvatten lonen, salarissen, sociale lasten, toezicht kosten, de kosten van het materiaal en de schoonmaakproducten en de algemene kosten, en dit tegen de tarieven die gelden op de dag van de offerte. De lonen worden vastgesteld volgens de in voege zijnde loonbasis. Ze worden automatisch en evenredig aangepast in geval van wijziging der lonen, wedde schalen en sociale lasten. Bij
wijziging van één van deze elementen worden de prijzen automatisch en naar verhouding aangepast vanaf de eerste maandfactuur, die volgt op de datum van de wijziging. De klant draagt alle kosten voor levering van
elektriciteit, verwarming, water en het lozen van vervuild water en/of ander afval.

 

8. Duur van de overeenkomst
Behoudens anders overeengekomen, worden de overeenkomsten afgesloten voor een vaste duur van één jaar. De overeenkomst wordt stilzwijgend her- nieuwd, tenzij opzeg door één van de partijen per aangetekend schrijven verstuurd tenminste drie maanden voor het einde van de nog lopende periode.

 

9. Betaling van de facturen
De facturen van Glazenwasserij pure-clean zijn contant of via de bank-app/ payconic of via overschrijving betaalbaar zonder korting. Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 14/30 dagen

 

10. Niet-betaling van de factuur op vervaldag
Gebrek aan betaling op de vervaldag laat Glazenwasserij pure-clean toe de overeenkomst zonder in achtneming van een opzegtermijn, te verbreken, zonder afbreuk te doen aan de hierna vermelde punten. Gebrek aan
betaling op de vervaldag maakt de openstaande schuld onmiddellijk opeisbaar. Gebrek aan betaling op de vervaldag doet van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente lopen van 10 % per jaar vanaf de
factuurdatum tot aan de dag van de algehele betaling, vermeerderd met een vergoeding van 10% met een minimum van 40 euro per factuur ten titel van conventioneel verhogingsbeding, onverminderd de gerechts- en 
uitvoeringskosten.

 

11. Beëindiging van de overeenkomst wegens wanprestatie
In geval van beëindiging van de overeenkomst wegens wanprestatie zonder in achtneming van enige opzeg, waaronder niet-betaling van de factuur op de vervaldatum, is een forfaitair en onherleidbare verbrekingsvergoeding verschuldigd van drie maanden en dit voor forfaitaire schade als gevolg van schade wegens plotse wijziging van het personeelsbestand, administratieve kosten, enzovoort.

 

12. Gebruik van materiaal
De werkmiddelen, producten en materialen die zich bij de klant bevinden ter uitoefening van de dienstverlening door Glazenwasserij pure-clean kunnen enkel door de werknemers van Glazenwasserij pure-clean worden
gebruikt. In geval de klant of zijn aangestelde of gevolmachtigde machines,
onderdelen ervan of de producten die door Glazenwasserij pure-clean ter beschikking werden gesteld, wederrechterlijk behoudt en weigert ze af te leveren binnen de acht dagen na schriftelijke aanmaning, zal deze
gehouden zijn tot betaling van een dwangsom van 75 € per dag.

 

13. Toepassingsgebied algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden gelden voor al de werken en aannemingen uitgevoerd door Glazenwasserij pureclean, tenzij andersluidende bepalingen en de te strekken partijen uitdrukkelijk tot wet in toepassing van artikel 1134 B.W.

BEL ONS NU VOOR EEN AFSPRAAK
0491 644 972

Glazenwasserij Pure-Clean

Burgemeester Maenhautstraat

9820 - Lemberge

0491 644 972

info@pure-clean.be

www.pure-clean.be

  • White Facebook Icon
VOLG ONS